NORIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Järjestyssääntöjen tavoitteet

Järjestyssääntöjä tarvitaan kouluyhteisön työn ohjaamiseksi sekä viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.
Koska säännöt koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä, on säännöistä myös yhteisesti sovittava. Jos säännöt
eivät vastaa tarkoitustaan, niitä voidaan muuttaa. Opettajat, muu henkilökunta, oppilaat ja heidän huoltajansa
voivat osallistua sääntöjen kehittämiseen. Johtokunta hyväksyy koulun järjestyssäännöt.

Oikeudet ja velvollisuudet

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä (oppilaat, opettajat, muu henkilöstö) on
1) oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä tehtäviensä suorittamiseen
2) velvollisuus ottaa huomioon muiden työskentelymahdollisuudet
3) oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen: ketään ei saa henkisesti tai ruumiillisesti vahingoittaa
4) velvollisuus edistää kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta
5) velvollisuus sekä yhteisen että henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen
6) oikeus henkilökohtaisen omaisuuden suojaan.


Kouluyhteisön jäsenet eivät käytä ketään kohtaan loukkaavaa kieltä. Ketään ei kiusata eikä vahingoiteta. Heikompia suojellaan.
Kaikissa tilanteissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti.

Koulun alue ja välituntialue

Koulun alue rajoittuu pohjoisessa maantiehen, idässä rajaojaan, etelässä metsän reunaan (raja kulkee muutaman metrin metsän puolella)
ja lännessä urheilukentän päähän. Välituntialue käsittää koulun pihan, ulkorakennuksen takana olevan alueen sekä urheilukentän.
oulun nurmikkoalue ei kuulu välituntialueeseen.

Koulun alueelta oppilas saa poistua koulupäivän aikana vain opettajan luvalla.

Päivittäinen työskentelytapa


Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä. Oppilaan on noudatettava koulun järjestyssääntöjä siitä lähtien,
kun hän tulee koulun alueelle koulunkäyntiä varten tai koulunkäyntiin välittömästi liittyviin tilaisuuksiin, kuten kerhoihin ja juhliin.

Poissaolo ja myöhästyminen


Luvatta oppilaalla on oikeus olla poissa koulusta vain sairauden vuoksi. Milloin oppilas jää kouluun saapumatta, on lapsen huoltaja
velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolon syyn luokan opettajalle tai koulun johtajalle. Sairauden ollessa kyseessä
on ilmoitus tehtävä yli kolme päivää kestävästä ajasta. Jollei ilmoitusta ole tehty kolmen päivän kuluttua, on luokan opettajan tai koulun
johtajan otettava selko poissaolon syystä ja huomautettava, jollei syy ole pätevä, huoltajalle hänen velvollisuudestaan käyttää lastaan
säännöllisesti koulussa. Luvan poissaoloon hyväksyttävästä syystä myöntää luokan opettaja enintään kahdeksi päiväksi ja koulun johtaja
enintään 14 päivän ajaksi. Jos oppilas myöhästyy tunnilta, on hänen pyydettävä anteeksi myöhästymistään ja annettava selvitys myöhästymisen
syystä. jos oppilaalla on runsaasti myöhästymisiä, annetaan niistä kirjallinen ilmoitus oppilaan huoltajalle.

Oppitunnit


Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opettajan harkinnan mukaan voidaan
näistä ajoista kuitenkin tarvittaessa poiketa. Oppitunnille saavutaan viivyttelemättä kellon soitua. Tarvittavat opiskeluvälineet on tuotava
mukaan oppitunnille. Asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellä oppilaan tulee pyrkiä edistämään koulun työrauhaa.
Kouluvilppi (lunttaaminen, kuiskaaminen yms.) on kiellettyä. Tehtävät oppilas suorittaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Karamellien
ja purukumien syöminen oppitunneilla ja välitunneilla on kiellettyä. Aikuisen tullessa luokkaan oppilaat nousevat ja tervehtivät.

Välitunnit


Välitunnit vietetään koulun välituntialueella. Oppilaalla on oikeus vain opettajan luvalla pätevästä syystä poistua koulun alueelta
välitunnin aikana. Välitunnille oppilaat menevät välittömästi tunnin päätyttyä. Pakkasraja, jolloin ulos ei tarvitse mennä, on -15 astetta.
WC:ssä sekä ulkorakennuksen tiloissa ei oleskella tarpeettomasti välitunnin aikana. Kivien heittely on kielletty, lumipalloja saa heitellä
siihen varatulla alueella, kepeillä ja risuilla huitominen ja niiden heittely on kielletty. Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä
valvovalle opettajalle.

Järjestäjät


Luokan oppilaat toimivat vuorotellen järjestäjinä. Järjestäjät huolehtivat luokan tuuletuksesta ja siisteydestä, kuljettavat ruokailuastioita
sekä toimivat opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Ruokailu


Ruokailussa käyttäydytään rauhallisesti hyviä ruokailutapoja noudattaen.

Koulumatkat

10§
Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja erityistä varovaisuutta. Liikennevälineissä ei häiritä muita matkustajia. Koulumatkoilla ei
vahingoiteta luontoa. Polkupyörillä saapuvat oppilaat vievät pyöränsä pyöräkatokseen tai telineeseen. Muut kulkuvälineet (kelkat ym.)
sijoitetaan siten, etteivät ne ole liikenteen tiellä. Sukset viedään niille varattuun paikkaan.

Vapaa-ajan toiminta

11§
Jos oppilaiden vapaa-ajan toiminta tapahtuu koulun tiloissa tai koulun kerhoissa, tulee heidän noudattaa koulun järjestyssääntöjä soveltuvin
osin. Järjestävä yhteisö vastaa omasta tilaisuudestaan. Luvan koulun tilojen säännölliseen käyttöön myöntää koulun johtokunta ja tilapäisestä
käytöstä päättää koulun johtaja.

Tupakointi, päihteet ja huumeet

12§
Tupakointi on kielletty koulun tiloissa, koulumatkoilla sekä koulun muualla järjestämissä tilaisuuksissa. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä
päihteiden eikä huumeiden vaikutuksen alaisena.

Muita sääntöjä

13§
Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa
vahingon. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava koulun johtajalle. Kouluyhteisön jäsenen henkilökohtaisia tavaroita ei saa luvatta ottaa eikä lainata.

Ulkojalkineita ei käytetä luokassa. Liikuntasalissa liikuntatunnilla sukkasillaan olo on loukkaantumisvaaran vuoksi kielletty. Salissa ollaan paljain jaloin.

Kouluyhteisön jäsenet pitävät koulualueensa siistinä. Roskia ei saa heitellä lattioille eikä pihalle. Koulupihan puita ja istutuksia tulee suojella.

14§
Talviurheiluvälineet viedään välittömästi kauden päätyttyä kotiin.

Rangaistukset

15§
Oppilasta voidaan rangaista, jos hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä tai muuten käyttäytyy epäasiallisesti. Rangaistukset määritellään peruskouluasetuksen 58§:n 1. momentissa:

Jos oppilas ei noudata koulun järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton hän syyllistyy rikkomukseen. Opettajan on pyrittävä keskustelemalla ohjaamaan rikkomukseen syyllistynyttä oppilasta. Tämän lisäksi oppilaan ojentamiseksi:

  1. Opettaja voi nuhdella oppilasta.
  2. Opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
  3. Johtaja voi nuhdella oppilasta.
  4. Opettaja voi määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon.
  5. Johtaja voi antaa kirjallisen varoituksen.
  6. Johtokunta voi antaa kirjallisen varoituksen.
  7. Koululautakunta voi erottaa oppilaan vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Peruskouluasetuksen 58§:n 2. momentissa todetaan, että opettaja voi jättää kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan kotitehtäviä.

 

Norin koulun johtokunta              Kauko Aura                             Reijo Sjöblom

                                                 puheenjohtaja                            pöytäkirjanpitäjä